Shërbimet tona


Përkthim me gojë:
Përkthyesi jonë zotëron të gjitha llojet e përkthimit me gojë: Përkthimi simultan, konsekutiv, përkthim me pëshpëritje ose gjatë bisedimeve.

Në fushën e përkthimeve me shkrim ofrojmë:
Përkthime të specializuara në fusha të ndryshme,
Përkthime të terminoligjisë juridike (aktpadi, deklarata me shkrim, kontrata, kërkesa për ndihmë juridike, korrespondencë biznesi).
Përkthime të teksteve të përgjithshme.
Përkthime te vërtetuara të dokumenteve të çdo lloji.

Leksione:
Përmirësim të stilit dhe përmbajtjes të teksteve në gjermanisht dhe shqip, kontroll të drejtshkrimit dhe gramatikës.

Këshillim profesional të firmave, ndërmjetësim të kulturës dhe gjëndjen e kuadrit ligjor në vendet e Ballkanit perëndimor.

Ofrojmë përkthime profesionale të vërtetuara me shkrim dhe me gojë në këto fusha:

  • Drejtësi dhe administratë
  • Ekonomi, financë
  • Dokumente private dhe publike
  • Shkenca natyrore dhe shoqërore
  • Kulturë, edukim, arsim
  • Politikë etc.

Ne jemi kompetent, të palodhur, saktësia përcakton menyrën tonë të punës.